Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-1-9/2020-02

  1. март 2020. године
    С м е д е р е в о

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 130. телефонској седници, одржаној 22. марта 2020. године, доноси

 

НАРЕДБУ

 

 У потпуности се забрањује боравак у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.

 

 

 КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 Др Јасна Аврамовић