Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-17/2020-02

  1. март 2020. године

С м е д е р е в о

 

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 137. телефонској седници, одржаној 30. марта 2020. године, доноси

 

 

ЗАКЉУЧАК

  

 

  1. Одобрава се превознику СП Ласта а.д. Београд, улица Аутопут Београд-Ниш број 4, Београд – Звездара, МБ: 07019734, обављање међумесног превоза на линији Смедерево-Београд-Смедерево, а у складу са добијеном дозволом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.
  2. Закључак доставити: Групи за саобраћај, Групи за ванредне ситуације, документацији и архиви.

 

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

Др Јасна Аврамовић