1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,

 

2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,

 

3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине,опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,

 

4. Приликом сваког уласка запослених,односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција рукуса препаратом на бази 70% алкохола,

 

5. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена,

 

6. Корисници услуга морају користити сопственепешкиреи друга средства личне хигијене,

 

7. Кориснициуслуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронскомпоштом,

 

8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,

 

9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да усваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра,односно10 метара квадратних повежбачу,

 

10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе,

 

11. У случају сумње да неко од запослених има симптомезаразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома -кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање)одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба,са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља -COVIDамбуланти,

 

12. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослении/илиодговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља –COVID амбуланти