20. седница Кризног штаба за сузбијање заразних болести COVID -19 која је одржана 24. априла 2020. године, донела је Закључак:

1. Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивнихмерaкоје се односе на спречавање ширења заразне болести COVID19 изазване вирусомSARSCoV2, којима се осигурава безбедност запосленихи безбедност корисника услуга.

2. Превентивне мере из тачке 1. овог закључка подразумевају организацију посла, радних активностии радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, и других лица која улазе у пословнепросторије, међу које мере спадају:

-физички размак међу запосленима(тзв. физичкадистанца), односно организација радних активности и радног простора на начин да се избегне директан контак између лица када год то природа посла дозвољава,

-обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо баријера (дезинфекционим средством -хлорнимпрепаратима, препаратиманабазиалкохоласаминимално70% алкохолаилидругимдезинфекционимсредством)

-обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије,

-обавезнокоришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица,

-обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор,

-често проветравање свих просторија,

-редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,

-у случају сумње да неко лицеима симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома -кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице привредног субјектадужно је да, без одлагања удаљи то лицеиз радних просторија,са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља -COVID амбуланти,

-све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, одн. производње, уз обезбеђивање безбедности свих лица.