1. Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком.

Док бораве у парковима и на јавним површинама из става 1. ове тачке грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, примењују превентивне мере, које подрaзумевају одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, обавезну употребу заштитних средстава тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа, пре њихове употребе.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.