На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији (“Службени гласник Републике Србије”, број 29/2020), члана 4б. Уредбе о мерама за време ванредног стања (“Службени гласник Републике Србије”, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, ​​ 43/2020​​ и​​ 47/2020), члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник Републике Србије”, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-други закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и Закључка Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-16/2020-02 од 30.03.2020. године

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 137. телефонској седници, одржаној 30.03.2020. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

О  УСПОСТАВЉАЊУ ПОСЕБНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Члан 1.

 

Овом одлуком успоставља се посебан линијски превоз путника на територији града Смедерева за време ванредног стања на територији Републике Србије проглашеног Одлуком Владе Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије”, број 29/2020).

 

Члан 2.

 

Посебан линијски превоза путника  на територији града Смедерева  из члана 1. ове Одлуке успоставља се искључиво ради реализације радних задатака приоритетног медицинског и немедицинског особља, које је запослено у здравственим установама, запослених лица у комуналним службама, чије функционисање је неопходно и није мoгyћe обављати од кyћe, као и запослених за обављање свих других послова, који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана Pепублике Србије.

 

Члан 3.

 

Обављање посебног линијског превоза путника на територији града Смедерева из члана 1. ове Одлуке одобрава се превознику СП „Ласта“ а.д. Београд, улица Аутопут Београд -Ниш бр. 4, Београд – Звездара, МБ: 07019734, и то на следећим линијама:

 

 • Линија број 1. – Добри до-Михајловац-Врбовац-Раља-Смедерево
 • Линија број 2. – Луњевац-Биновац-Колари-Липе-Смедерево,
 • Линија број 3. – Бадљевица-Друговац-Ландол-Смедерево,
 • Линија број 4. – Удовице-Сеоне-Смедерево,
 • Линија број 5. – Сараорци-Лугавчина-Осипаоница-Скобаљ-Мала Крсна-Враново-Радинац-Смедерево,
 • Линија број 6. – Мало Орашје–Водањ-Петријево-Смедерево,
 • Линија број 7. – Вучак-Царина-Ковачићево-Смедерево,

 

Члан 4.

 

Корисници посебног линијског превоза путника из члана 1. ове Одлуке су:

 

 • Општа болница „Свети Лука“ Смедерево,
 • Дом здравља Смедерево,
 • ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
 • ЈП Грејање Смедерево,
 • ЈКП Паркинг сервис Смедерево,
 • Градска управа града Смедерева и
 • друге комуналне службе чије функционисање је неопходно.

 

Члан 5.

 

Међусобна права и обавезе између корисника и превозника ближе ће се регулисати уговорима о обављању посебног линијског превоза путника на територији града Смедерева за време ванредног стања.

 

Члан 6.

 

Ова одлука важи до окончања мера прописаних Уредбом о мерама за време ванредног стања („Службени лист града Смедерева“ број 31/2020, 36/2020, 38/2020 и 39/2020).

 

Члан 7.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

Др Јасна Аврамовић