Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-23/2020-02

  1. април 2020. године

С м е д е р е в о

 

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 143. седници, одржаној 22. априла 2020. године, доноси

 

НАРЕДБУ

 

  1. Задужује се Одељењe за инспекцијске послове и послове комуналне полиције да организује надзор над радом свих зелених пијаца као и робне пијаце уз примену свих превентивних мера заштите од утицаја на безбедности и здравље корисника, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID 19: држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица.
  2. Закључак доставити, Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Групи за ванредне ситуације, документацији и архиви.

 

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 Др Јасна Аврамовић