На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ( „Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст), на предлог Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева са 151. седнице, одржане 17. јула 2020. године,

Градоначелница града Смедерева доноси

О Д Л У К У

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

1. Проглашава се ванредна ситуација на територији града Смедерева, због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19, на територији града Смедерева.

2. Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности и заштите живота и здравља становништва.

 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу града Смедерева“.

 

Број 020-65/2020-07

У Смедереву, 17. јула 2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић