Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-36/2020-02

  1. август 2020. године

С м е д е р е в о

 

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 156. седници, одржаној 31. августа 2020. године, доноси

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Којим се одобрава организација рада у Предшколској установи „Наша радост“ Смедерево, почев од 01.09.2020. године, на следећи начин:

– За  новоуписану децу која  први пут полазе у вртић  од 1.9.2020. године, као и за децу која похађају Припремни предшколски програм (четворочасовни и целодневни) неопходно је да доставе потврду о обављеном систематском прегледу и фотокопију картона о уредном вакциналном статусу  док деца која су уписана а одређен временски период нису непосредно укључена у васпитно-образовни процес неопходно је да доставе потврду лекара педијатра о здравственом прегледу детета, не старију од 7 (седам) дана, као и фотокопију картона о редовној вакцинацији детета.

– За децу која су већ корисници услуга Установе и новоуписану децу предлажемо да број деце која бораве у групи буде 15-оро, и да оба родитеља/друга законска заступника деце  у целодневном боравку узраста од 1 до 6,5 година (јаслене, вртићке и припремни предшколски програм), доставе потврде да послове морају обављати у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца, коју достављају приликом поласка детета у свим објектима, према редовном плану рада, осим за децу из друштвено осетљивих група (родитељи/други законски заступници деце не морају достављати напред наведену потврду већ ће се деца примати по приоритету). Уколико родитељи/други законски заступници деце не поседују наведене потврде Установа ће организовати онлајн комуникацију као начин пружања подршке добробити и учењу деце.

– За четворочасовне програме где су групе веће од 15-оро деце предлажемо да се примени модел на основу кога би се  деца поделила у две групе и групе долазиле наизменично, једне недеље прва група деце долази понедељком, средом и петком а друга група деце уторком и четвртком,  друге недеље супротно.

– За родитеље/друге законске заступнике деце који бораве у групи у периоду адаптације неопходно је да приликом уласка у објекат прођу дезобаријеру, мерење температуре, дезинфекција руку, обавезно ношење маски (које сами прибављају), доносе преобућу уз обавезно одржавање социјалне дистанце.

Оваква организација рада је неопходна у циљу остваривања мера заштите и протокола за безбедан боравак деце у Установи, а ценећи све аспекте које је неопходно узети у обзир приликом планирања и припреме за почетак радне 2020/2021 године.

  1. Закључак доставити: Одељењу Предшколској установу „Наша радост“ Смедерево, Групи за ванредне ситуације, документацији и архиви.

 

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Јован Беч