На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. тачка 3. Закона o смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“, број 87/2018), а на основу предлога Градског Штаба за ванредне ситуације града Смедерева  са 167.седнице, број 87-1-24/2020-02 од 20. новембра 2020. године,

Градоначелник града Смедерева доноси

 

ОДЛУКУ

о проглашењу ванредне ситуације на територији града Смедерева

  

  1. Проглашава се ванредна ситуација на територији града Смедерева, због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19, на територији града Смедерева.
  2. Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности и заштите живота и здравља становништва.
  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу града Смедерева“.

 

Број: 020-132/2020-07

У Смедереву, 20. новембра 2020. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Јован Беч